دلخوشم با غزلی تازه همینم کافیست


تو مرا باز رساندی به یقینم کافیست


قانعم بیشتر ازاین چه بخواهم از تو

گاه گاهی که کنارت بنشینم کافیست


گله ای نیست من و فاصله ها همزادیم

گاهی از دور تو را خواب ببینم کافیستآسمانی!تو در آن گستره خورشیدی کن


من همین قدر که گرم است زمینم کافیست


من همین قدر که با حال و هوایت گه گاه


برگی از باغچه ی شعر بچینم کافیست


فکر کردن به تو یعنی غزل شور انگیز


که همین شوق مرا خوب ترینم کافیستمحمد علی بهمنی