توزیع بار در پل های مورب با استفاده از روش نیمه پیوستهدر این مقاله، روش نیمه پیوسته برای تحلیل پل های مورب با تعداد تیرهای طولی دلخواه توسعه داده شده است. در این راستا برای توزیع بار در عرشه های مورب دو فرض مورد بررسی قرار می گیرد و بدین ترتیب برخی از نوار عرشه پل مورب كه در فرض اول در توزیع بار سهیم نیستند نیز در تحلیل شركت داده می شوند و توزیع بار بین تیرهای طولی عرشه هموارتر می شود. برای بررسی نتایج از روش شبكه بندی كه در آیین نامه OHBDC به عنوان یكی از روشهای دقیق از آن یاد شده است، استفاده می شود. با مقایسه نتایج مشخص می شود كه خطای حاصل از تحلیل با فرض اول به 37% می رسد در حالی كه این خطا در تحلیل با استفاده از فرض دوم به 4% می رسد.
دانلود